இஸ்லாமிய மாணவ , மாணவியருக்கான கல்வி வாழ்க்கை / வழிகாட்டி மற்றும் ஊக்கத்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி 2020